T

Türkmenistanda düzme ýazmak gullugy

Gizlin tölegsiz şahsy düzme ýazmak hyzmaty. Türkmenistanda Angliýadan we ABŞ-da gürleýänlerden ýörite düzme sargyt ediň. 24/7 Gysga wagtyň içinde goldaw, mugt wersiýalar we ýokary hilli işler

9086

Hünärli ýazyjylar

681

Taslamalar dowam edýär

98%

Kanagatly müşderiler

100%

Asyl mazmuny

Lezzet almagyň ajaýyp peýdalary

24/7 Müşderi goldaw hyzmaty

Isleg boýunça mugt wersiýalar

Geň galdyryjy goşmaçalar

Mugt sahypalar

Mugt formatlaşdyrma

Gyssagly kömek

Işe almak üçin iň ýokary hünärmenler

Çeýe bahalar

Toparymyz

Luna Ward
Ph.D. Writer
Political Science
Scott Cox
Bachelor Writer
IT and Technology
Tina Evans
Ph.D. Writer
Philosophy

Şu gün akylly öwrenip başlaň

Cooperate with professional writers from EssayClever to get original academic samples for cheap. Order now and get a welcoming discount!

Esse ýazmak hyzmatyny nädip saýlamaly

Onda, orta mekdep okuwçylary üçin iň gowy alty esse ýazýan sahypa haýsylar? Käbir onlaýn ýazýan deň-duşlarymdan iň gowy görýän düzme ýazýan sahypalarynyň nämedigini soradym, netijeleri haýran galdyryjy. Elbetde, sanawda yzygiderli sanalýanlaryň birnäçesi bar bolsa-da, dürli dürlüligi meni haýran galdyrsa-da, pikir etmez ýaly birnäçe täze düzme ýazmak web sahypalary bar. Bu alty web sahypasy, has gowy düzme ýazmak endiklerini gözlemekde size kömek edip biler diýip umyt edýärin.

Iterazyjylar RSS onlaýn ýagdaýda iň meşhur düzme ýazmak hyzmat sahypalarynyň biridir. Okuwçylary ýokary hilli mazmun bilen üpjün etmek baradaky ygrarlylygy, olary internetdäki iň oňat düzme ýazyjylarynyň birine öwürdi. Aboveokarda aýdyşym ýaly, dünýäniň çar künjeginden gelen talyplara kömek etmek üçin 3500-den gowrak ýazyjydan ybarat uly topar bar. Iň gowusy, bu düzüjiler her ýyl 56 000-den gowrak okuwça kömek edýär. Wepalylyk programmasy arkaly ýazyjylar gowy gazanç etmek ukybyna eýe, şonuň üçin bu sahypanyň näme üçin beýle meşhurdygyny görmek aňsat.

“Story Lines Central”, kyssa eserlerine ünsi jemläp, talyplara esaslanýan düzme ýazmak hyzmatydyr. Sahypa, tehniki, döredijilik, gysga hekaýa we hatda kitap ýa-da oýun ýaly edebi eserler üçin haýyşlary täzeden ýazmak ýaly köp dürli düzme görnüşlerini hödürleýär. Müşderi hyzmatynyň ajaýyp programmasy arkaly ýazyjylara seslenme bermek we hekaýalary redaktirlemek işinde teklipler bermek mümkinçiligi berilýär.

“Story Line Central” -iň iň uly güýji, köp okuwçy üçin ýörite ýazuw kagyzlaryny bermek ukybyna baglydyr. Uly maglumat bazasynyň üsti bilen, müşderiniň takyk aýratynlyklaryna düzme ýazyp bilerler. Mysal üçin, bir müşderi Microsoft Word bilen Açyk Ofisiň arasyndaky tapawut ýa-da kagyz bilen PDF arasynda nädip saýlamalydygy barada ýazylan düzme islese, zerur zatlary alyp bilerler. Customörite ýazuw kagyzlaryny köpçülikleýin sargyt etseler, pdf resminamasy bolmagy üçin düzme hem sorap bilerler.

Müşderileriniň bagtlydygyna göz ýetirmek üçin göçürme süzgüçinden göçürme barlaglary geçirilmeli. Düzme ýazmak hyzmatyny ulananda, ýazyjylar göçürme barlygyny barlamalydyrlar. Göçürmek gaty çynlakaý aýyplama we bu jogapkärçilige çynlakaý garamaýan kagyz ýazyjysy çynlakaý maliýe kynçylyklaryna sezewar bolup biler. Bagtymyza, Merkezdäki ýazyjylaryň hemmesiniň göçürme barlygy barlanylmaly we kanagatlanmadyk müşderileriň yzyna gaýtarylyp berilmegi mümkin.

Göçürmäniň özi ýazyjynyň göçürme etmejekdigini kepillendirip bilmez, ýöne bu kömek eder. Birinji sargyt düzme ýazmak hyzmatynyň ähli göçürmeleriň öňüni aljakdygyna ýa-da bes etjekdigine kepillik ýok, ýöne bu uly kömek bolup biler. Her taslamada iň oňat hilli ýazyjylaryň ulanylmagyny üpjün etmek üçin ýazyjylara öz taslamalarynyň ýagdaýy barada elmydama habar berilmelidir we işiň birinji tertibi göçürme barlygyny barlamalydyr. Käbir ýazyjylar kagyzlarynyň hemmesini tabşyrmagy makul bilýärler, soň bolsa müşderiniň ähli taraplarynyň asyldygyny tassyklamagyna garaşýarlar.

Düzme ýazmak hyzmatlary, ýazyjylaryň atlaryny mowzuklara gabat getirmek üçin synp magdançylaryny ulanýar. Writerazyjynyň göçürilmeli däl pikirleri alyp, soň bolsa şol pikirleri eseriň täzeden ýazylmagynda ulanyp biljekdigi sebäpli bu derejeli magdançylar maslahat berilmeýär. Iň oňat synpçylar diňe awtoryň ady bilen faýl iberýärler. Düzme ýazyjylary käwagt synp magdançylary bilen çalşylýandygy sebäpli, synp magdançylarynyň üýşmeleňdäki ähli ogurlyklary tutmagy gaty ähtimal.

Düzme ýazyjylaryna elmydama wepalylyk programmasy hödürlenmeli. Düzme ýazyjysynyň bir müşderi üçin bir gezek bir taslama ýerine ýetirmegi, her bir müşderi bilen birnäçe taslamany ýerine ýetirmeginden has gymmat. Iň oňat wepalylyk programmalary, her bir taslama tamamlanlarynda ýazyjylaryna her esse bahasynyň belli bir bölegini hödürleýär. Wepalylyk programmasynyň bolmagy uzak möhletde iki tarapa hem pul tygşytlar.

Onlaýn kömek almak üçin iň ýokary ýazuw gullugy

Sargydyňyzy ýerleşdiriň we akademiki ýazyjylardan hünär kömegini alyň. Elmydama çalt jogap we ýokary hilli